Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Urządzenia ogrodowe

Mój ogród działkowy "Pruszków"
Strony o ogrodzie działkowym zawierają dostępną wiedzę o historii ogrodu, plan ogrodu, oraz zasady funkcjonowania i rozliczenia ogólnej infrastruktury ogrodu i zasady zagospodarowania działki .

 Historia i plan ogrodu          Energia w ogrodzie           Woda w ogrodzie          Ogrodowe opłaty      Zabudowa działki     

Zabudowa działki
Ustawa o zabudowie działki.

Art. 30. 1.Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

Regulamin o zabudowie działki.

§ 41 Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie , działka może być wyposażona w następujące urządzenia:
1) altanę działkową,
2) szklarnię,
3) tunel foliowy,
4) okna inspektowe,
5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
7) pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
8) piaskownicę, huśtawkę i inne podobne urządzenia rekreacyjne.

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 43 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.

§ 44 1. Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna.
2. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnie nie przekracza 12 m2.
3. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu  stromym i 4 metrów przy dachu płaskim.
4. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową zgodnie z tym planem.

§ 45 Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44.

§ 46 1. Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie  naruszenia przepisów regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej  z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia  nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.
3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

§ 47 Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość  3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 48 1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.
 2. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.
 3. Zarząd ROD nakazuje rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy ich stawianiu.
 4. Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

§ 49 1. Zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:
  1) basen i brodzik łącznie do 15 m2
  2) oczko wodne do 10 m2
2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.
3. Lokalizację i budowę zbiorników wodnych określa instrukcja Krajowej Rady PZD.
4. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec.

§ 50 1. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
2. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 51. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 58 1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze.
2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
3. Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.
4. Chów zwierząt, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalny, o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej. Urządzenia ogrodowe

Domki dla ptaków

Ścianki domku dla ptaków powinny być wykonane z nieheblowanych desek ok. 2-3 cm grubości. Przednia ścianka powinna mieć podwójną grubość, aby utrudnić dostanie się do gniazda drapieżnikowi. Po skończonym lęgu powinna istnieć możliwość oczyszczenia wnętrza, dlatego najlepiej przednia część domku powinna być otwierana.
Poniżej przedstawiono rozmiary domków dla poszczególnych gatunków opracowane przez ornitologa Jana Sokołowskiego oraz odnośniki do opisów poszczególnych ptaków w Wikipedii.
W miarę możliwości należy wieszać budki w możliwie dużym rozproszeniu (dotyczy małych ogrodów), np. w narożnikach działki.
Ze względu na "terytorializm" ptaków, odstępy między budkami powinny wynosić np. dla muchołówek 15-30 m, dla sikor ok. 30-50 m. Natomiast szpaki czy wróble mogą się gnieździć w niewielkiej odległości. Należy unikać miejsc wystawionych na silne promieniowanie słoneczne. W upalne dni pisklęta mogą nie wytrzymać wysokich temperatur. Gałąź na wysokości otworu wlotowego ułatwia sójce, sroce czy kawce wybrać jajka lub pisklęta. Nie należy wieszać budki w taki sposób żeby była pochylona do tyłu. Grozi to jej zalaniem podczas deszczu. Otwór wlotowy powinien być skierowany na wschód lub południowy wschód (z zachodu wieje większość wiatrów w Polsce).
Skrzynki zamknięte oraz wymiary i wykaz gatunków je zamieszkujących
 
Zasiedlający ptak Średnica otworu Bok kwadratowego dna Wys. ścianki przedniej Wys. ścianki tylnej
A
B
C
D
dzięciołek, kowalik, krętogłówmuchołówka białoszyjamuchołówka małamuchołówka żałobnapełzacz leśnypełzacz ogrodowypleszkasikora bogatkasikora czarnogłówka, sikora czubatkasikora modrasikora sosnówkawróbel mazurekwróbel domowy
 
2,8-3,5 ok. 2 cm od góry
13
25
27
dudekdzięcioł dużydzięcioł średnikowalikkrętogłówmuchołówka białoszyjamuchołówka małamuchołówka żałobnapełzacz leśnypełzacz ogrodowypleszkasikora bogatkasikora modrasikora sosnówkaszpakwróbel mazurekwróbel domowy
 
5-5,5 ok. 3-4 cm od góry
15
35
38
dudekdzięcioł czarnydzięcioł zielonygągoł,  gołąb siniakkawkakraskakowalikpleszka, pustułkaszpak
8-8,5 ok. 6 cm od góry
19
45
48
kawka (ostatnio zalecane wymiary)
10-12 ok. 6 cm od góry
25
77
80
gągołkaczka krzyżówkanurogęśpuszczykpustułkasowa uszata
12-15 ok. 10 cm od góry
30
55
60

 
Skrzynki półotwarte oraz wymiary i wykaz gatunków je zamieszkujących
 
Zasiedlający ptak Wysokość otworu Wymiary dna Wys. ścianki przedniej Wys. ścianki tylnej
A B C D
kopciuszekmuchołówka szarapliszka siwarudzik
 
5
12 x 12
5
16
pustułka(boków nie należy ścinać i dachu pochylać)
16
23 x 40
14
30


Domki dla trzmieli
 

Poniżej przedstawiono fragment witryny o ochronie trzmieli - dotyczący budowy ich domków.
Zainteresowani tymi pożytecznymi owadami mogą skorzystać z poniższych linków do poszczególnych stron witryny.

Budki dla trzmieli należy wykonać z drewna nieheblowanego. Wymiary wewnętrzne budki powinny być nie mniejsze niż 13x13x13cm (sześcian). Otwór po środku jednej ze ścianek powinien mieć ok. 15-20mm średnicy. Daszek nie powinien przeciekać.
Bardzo ważne jest, aby budka wewnątrz była wypełniona suchymi, zmiętymi źdźbłami liści, mchem itp. - trzmiele będą z tego materiału budować izolację gniazda. Należy pamiętać o corocznej wymianie wyściółki w budce, gdy trzmiele zajmowały budkę.
Budkę można montować na drzewie, ścianie budynku bądź na ziemi np. w krzewie malin, przy płocie.
Strona główna O projekcie Nasze trzmiele Rośliny Ogrody Zagrożenia

Powrót do strony głównej

  Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków,  stanowi trzecią część mojej witryny będącej przyczynkiem do zachowania od zapomnienia dostępnej wiedzy o naszych małych Ojczyznach.        
   Witryna stanowi mój emerycki dorobek, w tym zakresie i obejmuje:
   1. Moje strony rodzinne - Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.
   2. Moją  familię - Sabakowie i spokrewnione rodziny.
   3. Moje miasto zamieszkania - Pruszków - moje miasto i ogród działkowy   

  Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały dotyczące strony najlepiej przesyłać bezpośrednio na: mój adres.