Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Opłaty ogrodowe

Mój ogród działkowy "Pruszków"
Strony o ogrodzie działkowym zawierają dostępną wiedzę o historii ogrodu, plan ogrodu, oraz zasady funkcjonowania i rozliczenia ogólnej infrastruktury ogrodu i zasady zagospodarowania działki .

 Historia i plan ogrodu          Energia w ogrodzie           Woda w ogrodzie          Ogrodowe opłaty      Zabudowa działki     

Ogrodowe opłaty  

Wysokość opłat

Wysokość rocznych opłat działkowych w ROD "Pruszków" w 2018 roku, ustalona przez Walne Zebranie ROD 7.04.2018 roku.

1
. Opłata na rzecz ogrodu w wysokości 1.20 zł/m2 - w tym zawarta jest składka członkowska 6 zł rocznie i opłata na PZD 0.07 zł/m2.
2. Woda w ogrodzie Lipowa dla działek 1-97 - 0,15 zł/m2 użytkowanej działki - przeznaczona na eksploatację i naprawy instalacji nawadniającej.
3. Stała opłata energetyczna - 20 zł od działki - przeznaczona na pokrycie strat z tytułu przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji sieci, obowiązująca dla wszystkich działek z podłączoną instalacją elektryczną do sieci ogrodowej.
4. Opłata za wodę dla działek 101-141  Srebrna, Bystra - 0.35 zł/m2 działki na pokrycie zużycia wody na tych działkach, ustalona wcześniej na zebraniu tych działkowców,
5. Opłata za energie wg liczników - jak dotychczas 0.65 zł za kWh
Termin wniesienia opłaty  30.06.2018 roku, po którym jest obowiązek naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 8% w stosunku rocznym.
Konto bankowe; PBS nr 69 8931 0003 0730 1195 2000 0001   Kasa ogrodu czynna w godz. od  10 do 12 w dniach 12, 19 i 26 maja

Wysokość rocznych opłat działkowych w ROD "Pruszków" w 2017 roku, ustalona przez Walne Zebranie ROD 22.04.2017 roku.

1. Opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0,65 zł/m2 - w tym zawarta jest składka członkowska 6 zł rocznie i opłata na PZD 0.07 zł/m2.
2. Woda w ogrodzie Lipowa dla działek 1-97 - 0,10 zł/m2 użytkowanej działki - przeznaczona na eksploatację i naprawy instalacji nawadniającej.
3. Stała opłata energetyczna - 20 zł od działki - przeznaczona na pokrycie strat z tytułu przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji sieci, obowiązująca dla wszystkich działek z podłączoną instalacją elektryczną do sieci ogrodowej.
4. Opłata za wodę dla działek 101-141  Srebrna, Bystra - 0.35 zł/m2 działki na pokrycie zużycia wody na tych działkach,
5. Jednorazowa opłata na budowę studni w wysokości 40 zł od działki, od działkowców ogrodu Lipowa.
Termin wniesienia opłaty  30.06.2017 roku,

Wysokość rocznych opłat działkowych w ROD "Pruszków" w 2016 roku, ustalona przez Walne Zebranie ROD 16.04.2016 roku.

1
. Opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0,60 zł/m2 - w tym zawarta jest składka członkowska 6 zł rocznie i opłata na PZD 0.07 zł/m2.
2. Woda w ogrodzie Lipowa dla działek 1-97 - 0,10 zł/m2 użytkowanej działki - przeznaczona na eksploatację i naprawy instalacji nawadniającej.
3. Stała opłata energetyczna - 20 zł od działki - przeznaczona na pokrycie strat z tytułu przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji sieci, obowiązująca dla wszystkich działek z podłączoną instalacją elektryczną do sieci ogrodowej.
4. Opłata za wodę dla działek 101-141  Srebrna, Bystra - 0.30 zł/m2 działki na pokrycie zużycia wody na tych działkach, ustalona wcześniej na zebraniu tych działkowców,
5. Jednorazowa opłata na remont świetlicy w wysokości 30 zł od działki, jako uzupełnienie obiecanych środków z Okręgowego Zarządu PZD.

Walne Zebranie przyjęło ustawowy termin wniesienia opłaty tj. 30.06.2016 roku, po którym jest obowiązek naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 8% w stosunku rocznym.

5. Użytkownicy działek opłacają ponadto jak dotychczas: 0,65 zł/kWh zużytej na działce energii . Opłata ta ustalana jest wg wskazań liczników, których stan podają działkowcy przy opłacie.

W przypadku opłat przelewem należy wymienić poszczególne składowe kwoty opłaty, a za energię bieżący stan licznika i ilość zużytej energii.

Wysokość rocznych opłat działkowych w ROD "Pruszków" w 2015 roku, ustalona przez Walne Zebranie ROD 18.04.2015 roku.


1. Opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0,60 zł/m2 - w tym składka członkowska 6 zł rocznie od ogrodu i opłata na PZD 0.07 zł/m2.
2. Woda w ogrodzie Lipowa dla działek 1-97 - 0,10 zł/m2 użytkowanej działki - przeznaczona na eksploatację i naprawy instalacji nawadniającej.
3. Stała opłata energetyczna - 20 zł od działki - przeznaczona na pokrycie strat z tytułu przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji sieci, dla wszystkich działek z podłączoną instalacją elektryczną do sieci ogrodowej.
4. Stała opłata wodna w ogrodzie dla działek  101-141 (Srebrna, Bystra) - 10 zł od działki na pokrycie ubytków wody, nie zarejestrowanych przez liczniki.

Walne Zebranie przyjęło ustawowy termin wniesienia opłaty tj. 30.06.2015 roku, po którym jest obowiązek naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 8% w stosunku rocznym.

5. Użytkownicy działek opłacają ponadto jak dotychczas: 0,65 zł/kWh zużytej na działce energii i 4,60 zł/m3 zużytej na działce wody (dotyczy ogrodu Srebrna/Bystra). Opłata ustalane jest wg wskazań liczników.

Wysokość opłat działkowych w ROD "Pruszków" w 2014 roku,
ustalona przez Walne Zebranie ROD w dniu 12.04.2014.

1. Składka członkowska ustalona przez PZD w dotychczasowej wysokości 0,19 zł/m2, z której 35% odprowadzane jest do PZD i 65% pozostaje w ogrodzie.
2. Opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0,31 zł/m2 - łącznie ze składką członkowską opłata wynosi 0,50 zł/m2 użytkowanej działki.
3. Opłata wodna - 0,20 zł/m2 użytkowanej działki w ogrodzie Lipowa - przeznaczona na eksploatację i naprawy instalacji nawadniającej.
4. Opłata energetyczna - 20 zł od działki - przeznaczona na pokrycie strat z tytułu przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji sieci.
5. Pracę na rzecz ogrodu w wymiarze 3 godz. w ogrodzie Lipowa i 2 godz. w ogrodzie przy Srebrnej/Bystrej lub ekwiwalent za nieprzepracowane godziny w wysokości 10 zł/godz.

Walne Zebranie ustaliło termin wniesienia opłaty do dnia 30.05.2014 roku.

6. Użytkownicy działek opłacają ponadto 0,65 zł/kWh zużytej na działce energii i 4,60 zł/m3 zużytej na działce wody (dotyczy ogrodu Srebrna/Bystra). Opłata ustalane jest wg wskazań liczników.

Dodatkowe opłaty dla nowych działkowców

Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:
1.Ustanowienia prawa do działki (w nowych lub odtworzonych ogrodach).
2. Przeniesienia prawa do działki (umowa o odpłatnym przekazaniu prawa).
3. Wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki ( przejęcie przez osoby bliskie tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
W przypadku przeniesienia prawa do działki pkt.2 nowy działkowiec wpłaca jednorazowo opłatę inwestycyjną ustaloną przez Zarząd ROD w wysokości 400 zł i wpisowe ustalone przez ZO PZD w wysokości 350 zł.
W przypadku wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki pkt.3 nowy członek opłaca tylko wpisowe w wysokości 350 zł.

Opłata inwestycyjna stanowi równowartość infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę i pozostaje w ROD, natomiast wpisowe w 80% (280 zł) przekazywane jest do PZD i w 20% (70 zł) pozostaje w ROD tworząc fundusz oświatowy. W ramach przekazanych środków do PZD działkowiec otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma "Działkowiec" (kolejne 12 numerów).

Rozliczenie opłat

Informacja finansowa ROD "Pruszków" za 2015 rok   Zobacz informację za 2015 rok.

Informacja finansowa ROD "Pruszków" za 2014 rok   Zobacz informację za 2014 rok.

Regulacje prawne opłat

Ustawa o opłatach.

Art. 33. 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

 2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
 
3. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust. 2.
Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.
 
Art. 34. 1. O zmianie wysokości opłat ogrodowych stowarzyszenie ogrodowe jest obowiązane zawiadomić działkowców, w sposób określony w statucie, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.
 
2. W terminie 2 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, działkowiec może zakwestionować podwyżkę opłat ogrodowych, wytaczając powództwo o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna lecz w innej wysokości.
 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, działkowiec jest obowiązany uiszczać opłaty ogrodowe w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie.

Art. 36. 3. Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

Statut o opłatach.

 
§ 143  1.Członek PZD uiszcza corocznie w terminie do 30 czerwca składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy. W    przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%.
2. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych PZD i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowa Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, określając jednocześnie podział wpływów ze składki pomiędzy jednostki organizacyjne PZD.
  § 144 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:     
    1)  wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;     
    2)  opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
    3)  ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
    4)  wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
    5)  wydatki związane z zarządzaniem ROD.
  § 145 1. Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie uwzględnia koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców.
 2. Partycypację, o której mowa w ust. 1, określa uchwała Krajowej Rady.
 3. Walne zebranie może obniżyć opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD.
 4. Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej obciążeniom, o którym mowa w ust. 3.
  § 146 1. Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
 2.  Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.
  § 147 1. W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym że:  
   1)  opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 150 ust. 3 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie  może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD,      
   2)  opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w § 150 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd PZD; kwota   ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.
 2. Podział wpływów pochodzących z podwyższenia opłat ogrodowych, zgodnie z ust. 1 pkt 2, określa uchwała Krajowej Rady.
 3. Postanowień ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do działkowca, który  prawo do działki nabył w ramach uprawnień do działki  zamiennej w związku z likwidacją ROD lub jego części oraz w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
 4. Postanowień ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do działkowca, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej lub w drodze lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
  § 148  Małżonkowie posiadający wspólnie prawo do działki opłacają opłaty ogrodowe w wymiarze przypadającym na jedną działkę.
  § 149 1.Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
 2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.
  § 150 1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
 2.  Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.
 
Regulamin o opłatach

Opłaty ogrodowe.

§ 83. 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
  2.Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
  3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności
     1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
     2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;    
     3) bezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
     4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
     5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

§ 84  1. Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
   2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

Powrót do strony głównej

  Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków,  stanowi trzecią część mojej witryny będącej przyczynkiem do zachowania od zapomnienia dostępnej wiedzy o naszych małych Ojczyznach.        
   Witryna stanowi mój emerycki dorobek, w tym zakresie i obejmuje:
   1. Moje strony rodzinne - Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.
   2. Moją  familię - Sabakowie i spokrewnione rodziny.
   3. Moje miasto zamieszkania - Pruszków - moje miasto i ogród działkowy   

  Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały dotyczące strony najlepiej przesyłać bezpośrednio na: mój adres.