Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Pruszków - moje miasto i ogród działkowy
Rozliczenie energii

Mój ogród działkowy "Pruszków"
Strony o ogrodzie działkowym zawierają dostępną wiedzę o historii ogrodu, plan ogrodu, oraz zasady funkcjonowania i rozliczenia ogólnej infrastruktury ogrodu i zasady zagospodarowania działki .

 Historia i plan ogrodu          Energia w ogrodzie           Woda w ogrodzie          Ogrodowe opłaty      Zabudowa działki     

Energia w ogrodzie
 

Ogród korzysta z własnej napowietrznej sieci energetycznej i napowietrznych przyłączy do domków, w których zamontowane są podliczniki energii. Sieć działkowa podłączona jest do sieci energetycznej poprzez główny licznik wg którego ogród rozlicza się z PGE. Modernizację sieci ogrodowej wykonano w 2001 roku, kiedy to wymieniono przewody i część słupów oraz stare liczniki. Domki nie spełniające wymogów technicznych zostały odłączone od sieci. W 2015 roku przeprowadzono przegląd liczników przez elektryka, który ustalił że 17 działek ze Srebrnej i Bystrej rozlicza się bezpośrednio z PGE, 12 działek nie jest podłączonych do sieci i nie korzysta z energii oraz 2 działki nie posiadają liczników (szczegóły poniżej).

 Rozliczenie energii za 2015 rok

Zużycie energii wg faktur PGE                                9 071.50 zł   14 945 kWh   100  %
Wpłaty działkowców wg liczników po 0.65 zł/kWh    5 185.25 zł     7 977 kWh    53,4 %
Zużycie przez hydrofornie:
 bankowa 2741 kWh, lipowa 1515 kWh                   2 766.40 zł    4 256 kWh    28,5 %     
Zużycie przez świetlicę                                            123.50 zł      190 kWh      1,2 %
Razem zużycie energii (udokumentowane)              8 075.15 zł   12 423 kWh   83,1  %                                                                                      
Pozostałe zużycie (nieudokumentowane)                   996.35 zł     2 522 kWh   16.9  %
Wpłata stałej energetycznej                                   2 471.05 zł
Nadwyżka wpłat (2471.05 - 996.35)                         1 474.70 zł

Przegląd i wymiana liczników w maju 2015 roku.

W czasie przeglądu liczników w maju 2015 roku elektryk ustalił że:
17 działek rozlicza się bezpośrednio z PGE są to działki: 101. 103, 111, 113. 114, 115, 116, 119, 120. 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 141.
12 działek nie jest podłączona do sieci i nie korzysta z energii są to działki nr:3, 9, 53, 70, 89, 92, 96, 105, 118, 125, 133, 137,
2 działki nie posiadają liczników i korzystają z liczników z sąsiednich działek są to działki nr 23 i 59.
10 działek nie udostępniono do przeglądu - to działki nr 20, 27, 48, 49, 50, 63, 76, 97, 99, 105.  Działka 99 to nr działki prywatnej zaopatrywanej w energię przez ogród.
Elektryk wymienił liczniki na 12 działkach i założył licznik w świetlicy. Liczniki wymieniono na działkach: 1, 10, 39, 54, 74, 78, 91, 95, 106, 135, 138  140.
Odczyt liczników na koniec 2015 roku wykazał stany: hydrofornia "lipowa" 6 105 kWh, hydrofornia  "bankowa" 13 389 kWh i świetlica 111 kWh.

 
Rozliczenie energii za 2014 rok

Zużycie energii wg PGE                                            8 770,48 zł    14 432 kWh    100%
Wpłaty działkowców wg liczników po 0,65 zł/kWh       4 919,20 zł      7 568 kWh    52,4%
Zużycie przez hydrofornie                                          1 950,00 zł      3 000 kWh    20,8%
Razem zużycie (udokumentowane)                            6 869,20 zł    10 568 kWh    73,2%          
Pozostałe zużycie (nieudokumentowane)                    2 511,60 zł      3 864 kWh    26,8%

Stałą energetyczną wpłaciło 109 działkowców            2 465,00 zł - na pokrycie pozostałego zużycia.

Zużycie przez hydrofornie wyliczono jako średnią z trzech lat, gdyż z tego okresu był ostatni odczyt. Odczyt liczników w 2011 roku wskazywał stan: Lipowa 2136 kWh i Bankowa 4600 kWh, natomiast odczyt z 2014 roku odpowiednio 4590 kWh i 10 648 kWh

Pozostałe zużycie obejmuje min. zużycie energii przez świetlicę, którego nie dało się się wyodrębnić z braku licznika oraz: straty w sieci, straty z tytułu błędów licznika, czy ewentualne kradzieże.

Straty w sieci - jeżeli nie jest uszkodzona - są szacowane na 0,003 przepływającego prądu, a więc są znikome i w naszym przypadku stanowiłyby 43 kWh.

Prąd rozruchu licznika, to prąd, przy którym licznik zaczyna się kręcić. Wg normy nie powinien być wyższy niż 0,4% prądu bazowego. W naszych licznikach prąd bazowy wynosi 10A, a więc prąd rozruchu stanowiłby: 10A x 0.4% x 230V = 9,2W. Odbiorniki o mocy mniejszej niż 9,2W nie powodują więc obrotów podlicznika.

Prąd samoobsługi licznika, to prąd zużywany przez licznik na własne potrzeby i dla liczników indukcyjnych, jakie są na działkach wynosi wg normy 3,2 - 3,4 W. Gdyby podlicznik na działce pracował cały rok, to  straty z tego tytułu, nie odnotowane przez podlicznik, wynosiłyby 3W x 24h x 365 dni = 26 280 Wh = 26,28kWh x 0,65 zł = 17 zł.

Powyższe zużycie nie jest rejestrowane przez poszczególne podliczniki, natomiast jako składowa wielu podliczników, rejestrowane jest przez licznik główny.
Oprócz powyższych naturalnych strat, mogą występować straty wynikające ze zużycia licznika. Dlatego liczniki  takie jak na działkach powinny co 15 lat podlegać legalizacji przez upoważnione do tego laboratoria. Zakłady energetyczne dla swoich liczników stosują również krótsze terminy.

Poprawność wskazań licznika możemy sprawdzić we własnym zakresie wyliczając czas nominalny (tn) i porównać go z czasem faktycznym.
Czas nominalny wyliczamy wg wzoru: tn = 3 600 000 : (Czn x P) x N
Czn to liczba obrotów tarczy licznika na 1kWh uwidoczniona na liczniku - w naszych licznikach to przeważnie 375,
P to moc urządzenia np. żarówki, jaką użyjemy do pomiaru,
N to liczba obrotów tarczy licznika, jaką przyjmiemy do pomiaru.
Liczba 3 600 000 to kWh wyrażona w Ws (watosekundach).
Ja do pomiaru użyłem żarówki 200W i liczyłem czas 10 obrotów, tn = 3 600 000 : (375 x 200) x 10 = 480s = 8 min. Czas faktyczny 10 obrotów wyniósł 7 min i 43 s czyli 463s. Różnica do czasu nominalnego wynosiła 17 s (480 - 463), co stanowi 3,5%. Przy użyciu żarówki 100W czas nominalny 10 obrotów tarczy będzie wynosił 16 min, zaś przy obciążeniu 1000W czas 10 obrotów to 1 min 36 s.
Pomiar przeprowadzamy w ten sposób, że włączając jakiś odbiornik prądu, ustawiamy tak tarczę licznika, aby czarny czy czerwony pasek na tarczy licznika znajdował się w widocznym okienku. Wyłączamy wszystkie odbiorniki i sprawdzamy, czy tarcza jest nieruchoma. Następnie podłączamy naszą żarówkę, włączamy licznik i mierzymy czas 10 obrotów.
Powyższe wyliczenie jest poprawne przy żarówce 230 V (podawane na żarówce). Przy żarówce 220 V, wzrost napięcia w sieci z 220 na 230 V  powoduje wzrost mocy żarówki, którą należałoby uwzględnić przy wyliczeniu. 

Wymiana liczników. Terminy legalizacji i normy wymienione wyżej dotyczą liczników służących do pomiarów sprzedawanej energii, podobnie jak  legalizacja wag dotyczy tylko tych używanych w handlu. Zakłady energetyczne w ustalonych terminach wymieniają liczniki, a zdemontowane przekazują do uprawnionych laboratoriów, które je sprawdzają, poprawiają ustawienia i wydają certyfikat na następny okres użytkowania lub niesprawne przekazują do likwidacji. Dlatego istotna jest data legalizacji umieszczona na plombie licznika (ostatnie dwie cyfry roku), a nie data produkcji.
Częstotliwość wymiany liczników na działkach ustalają władze ogrodów i wygląda to różnie. Niektóre ogrody przyjmują terminy urzędowe i po ich upływie zobowiązują działkowców do ich wymiany lub wyłączają energię, niektóre w ogóle nie prowadzą ewidencji liczników.
Wydaje się celowe zakupienie testera liczników energii, mierzącego prąd rozruchu i poprawność wskazań zużycia energii i okresowe odpłatne kontrolowanie podliczników. Jeżeli licznik wykazuje zużycie na niekorzyść działkowca, to on decyduje o wymianie licznika, natomiast w odwrotnej sytuacji - decydują władze ogrodu. Tolerancja dla nowych liczników tego typu wynosi 2%.


Powrót do strony głównej

  Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków,  stanowi trzecią część mojej witryny będącej przyczynkiem do zachowania od zapomnienia dostępnej wiedzy o naszych małych Ojczyznach.        
   Witryna stanowi mój emerycki dorobek, w tym zakresie i obejmuje:
   1. Moje strony rodzinne - Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.
   2. Moją  familię - Sabakowie i spokrewnione rodziny.
   3. Moje miasto zamieszkania - Pruszków - moje miasto i ogród działkowy   

  Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały dotyczące strony najlepiej przesyłać bezpośrednio na: mój adres.